Povolování staveb

stavba povolena

Žádost o stavební povolení obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách.

K žádosti stavebník připojí:

  • Doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci práva ověřit v katastru nemovitostí
  • Projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad obce, na jejímž území stavba bude, stavebním úřadem, předkládá se trojmo.
  • Plán kontrolních prohlídek stavby
  • Závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy pokud je stavebník obstaral předem.
  • Plná moc pokud za Vás vyřizuje ohlášení zástupce.
  • Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány hájí, stavbou dotčeny ( památkový úřad).
  • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na které se stavba bude napojovat (např. vlastníci sítí, elektrické, vodovodní ...)
  • Souhlas sousedů s plánovanou stavbou. Není podmínkou, ale urychlí stavební řízení.

 

Rádi byste ušetřili čas a vyhnuli se čekání front na příslušných úřadech. Vše vyřídíme na Vás včetně zajištění potřebných stanovisek a nakonec Vám předáme kompletní dokumentaci i se stavebním povolením.

Níže jsou uvedeny stavby, na které se nezvtahuje stavební řízení.

Ohlašování jednoduchých staveb

Stavby bez ohlášení a povolení